Provozovatelem internetových stránek Slevopark.cz je společnost SLEVO GROUP, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město,
110 00, IČ: 01782169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211509  (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů tyto:

Všeobecné obchodní podmínky

I.        Všeobecná ustanovení

         ·            Provozovatel na svých internetových stránkách Slevopark.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

         ·            Zákazník potvrzením objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce Slevopark.czTyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

II.        Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

         ·            Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

III.        Objednání voucheru

         ·            Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

         ·            Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

IV.        Dodání voucheru

         ·            Za doručení voucheru zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze voucheru ve formátu PDF.

V.        Podmínky použití voucheru

         ·            Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na Slevopark.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

         ·            Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

         ·            Voucher je přenosný. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden voucher, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher požít pouze jednou.

         ·            Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

VI.        Cena a placení

         ·            Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách Slevopark.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

         ·            Zákazník po kliknutí na „Koupit“ bude mít možnost výběru způsobu platby. Po kliknutí na „Koupit“ provede zákazník objednávku voucheru a dojde k autorizaci platby. Při on-line platbách dochází pouze k rezervaci finančních prostředků zákazníka a k jejich převodu dojde až po dosažení stanoveného minimálního počtu zákazníků. Není-li tohoto minimálního počtu zákazníků dosaženo, nedojde k uzavření smlouvy a rezervované finanční prostředky zákazníka jsou uvolněny nejdéle 24 hodin po skončení platnosti nabídky.

         ·            Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si voucher neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

         ·            Platby jsou prováděny zabezpečeným způsobem přes rozhraní společnosti GoPay s.r.o. Více informací je možné získat na www.gopay.cz

         ·            Pro on-line platby je možno využít:

                     ·            platební karty VISA nebo MasterCard

                     ·            službu Mojeplatba Komerční banky

                     ·            službu eKonto a ePlatba Reiffeisen bank

                     ·            službu mPeníze od mBank

                     ·            on-line převod FIO banky

                          ·         Pro běžné platby je možno využít:

                     ·            bankovní převod z libovolné banky

         ·            Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

VII.        Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

·         Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách Slevopark.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

·         Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

·         Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že:

                       .        dodá dle těchto Obchodních podmínek voucher zákazníkovi, a že použití voucheru nebude Poskytovatelem, splní-li zájemce stanovené podmínky, odmítnuto.

·         Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

·         Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Poskytovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách.

·         Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči Poskytovateli a je povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zájemce).

·         Uhradí-li zájemce jakékoli platby nad rozsah voucheru Poskytovateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.

·         Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží a služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Poskytovatelem a zájemcem. Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem, a to pouze s výjimkou uvedenou níže (odmítnutí voucheru Poskytovatelem nebo nevyužití služby nebo zboží z důvodu, že neodpovídají nabídce).

·         Jakékoli vady týkající činností Provozovatele nebo vady voucheru, za které odpovídá Provozovatel, tj. zejména – nedodání voucheru, vadnost voucheru (technická), odmítnutí voucheru poskytovatelem, přestože zájemce splnil všechny podmínky jeho uplatnění, nebo nevyužití voucheru, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, je možné uplatnit u Provozovatele nejpozději do 14 dnů od skončení trvání příslušné nabídky, popř. nejpozději do 14 dnů po uplatnění voucheru, podle tohoto, která lhůta uplyne dříve. Po této lhůtě již není možno vady uplatnit. Započne-li zájemce s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u Poskytovatele.

·         V případě, že:

                     ·            Provozovatel voucher nedodá nebo voucher bude Provozovatelem dodán vadný a nebude možno jej uplatnit u Poskytovatele,

                     ·            Poskytovatel přes splnění příslušných podmínek zájemcem odmítne voucher akceptovat a odmítne poskytnout/dodat službu nebo zboží,

                     ·            zájemce nevyužije voucher, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce,

má zájemce ve lhůtě dle předchozího odstavce právo na vrácení zaplacené kupní ceny. Provozovatel kupní cenu vrátí zájemci, požádá-li to zájemce a prokáže-li ve stanovené lhůtě příslušné důvody na podpora@slevopark.cz, a to nejpozději do 14 dnů.

·         Zájemce je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb – hotelové, wellness, restaurace, salóny apod.) po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, nejpozději však 14 dnů před ukončením platnosti voucheru, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.

·         Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

·         Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu – Před zahájením mimosoudního sporu u ČOI nás kontaktujte na e-mailu podpora@slevopark.cz a pevně věříme, že veškéré spory vyřešíme k vaší spokojenosti. Nově však máte právo i na Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Nepodaří-li se spor vyřešit na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

VIII.        Odstoupení od smlouvy

·         V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

·         Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli. Peníze budou  Zákazníkovi vráceny nejdéle do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti odstoupení od smlouvy Poskytovateli a Provozovateli.

·         Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (lze k tomu využít i elektronické pošty).

·         Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zpět zákazníkovi.

IX.        Ochrana osobních údajů

·         Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

·         Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy.

·         Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

·         Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a zasílání obchodních sdělení Provozovatel. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny. poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí týkající se objednané služby, zboží (sdělení jména a adresy dodání).

·         Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění objednávky a zasílání obchodních sděleních jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

·         Zákazník poskytuje Provozovateli dobrovolně a z vlastní vůle svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro zasílání obchodního sdělení Provozovatele a to až do doby písemného vyjádření Zákazníka o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronickou formou na e-mailovou adresu podpora@slevopark.cz.

·         V případě, že si Zákazník nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, může se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

·         Právo na informace – Provozovatel má zákonnou povinností Zákazníka jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné. Zákazník má právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje Provozovatel o Zákazníkovi zpracovává, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou osobní údaje Zákazníka předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. Pokud má Klient otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na podpora@slevopark.cz.

·         Použití a postoupení osobních údajů – Provozovatel používá Zákazníkovy osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností. 

·         Cookies – Provozovatel používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

X.        Závěrečná ustanovení

·         Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Slevopark.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

·         Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

·         Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich poslední úpravy jsou účinné ke dni: 25.5.2018.

 

Máte zájem u nás inzerovat? Získáte nové zákazníky bez rizika! Více informací